Ayın Olgusu

  • Subperiosteal Orbital Abse

    10 yaşında erkek hasta sol gözünde kapanmaya neden olan şişlik ve kızarıklık şikayeti ile hastanemiz acil servisine başvurdu. Beş gün önce başlayan yakınmaları son iki gün içinde giderek artmıştı. Hasta yoğun kapak ödemi nedeniyle sol gözünü açamıyordu. Sol göz dışa ve aşağıya itilmişti, yaygın periorbital ödem ve hiperemi mevcuttu. Sol yüz yarısında boyuna doğru uzanan ödem tabloya eşlik ediyordu (Resim 1). Acil serviste yapılan oftalmolojik muayenesinde sol gözde görme keskinliği yoğun kapak ödemi nedeniyle değerlendirilemedi. Sağ görme keskinliği normal sınırlarda tespit edildi. Sağ göz altında şişlik ve minimal periorbital ödem vardı. Öyküde tekrarlayan ya da halen mevcut bulunan burun tıkanıklığı, burun akıntısı, öksürük, başağrısı gibi yakınmalar yoktu. Nazal endoskopisinde her iki nazal pasaj doğal görünümdeydi, pürülan akıntı ve nazal polip tespit edilmedi. Vital bulguları stabil izlendi. Beyaz küre 13.6100/mkrL, sedimentasyon 90 mm tespit edildi. PNS bilgisayarlı tomografide (BT) bilateral etmoid hücreler, sol frontal ve sol maksiller sinüs, sol osteomeatal birim ve frontal reses yumuşak doku dansitesi ile oblitere görünümdeydi. Orbitanın manyetik rezonans incelemesinde (MRİ) sol orbita tavanında ekstrakonal olarak yerleşmiş subperiostal olduğu düşünülen en geniş transvers çapı 45×33 mm, longitudinal uzunluğu ise 40 mm olarak ölçülen, anteriorda ise preseptal alana doğru uzanımı izlenen yoğun içerikli sıvı koleksiyonu izlenmekteydi. Bu sıvı koleksiyonu nedeniyle sol glob anteriora ve inferiora deplase görünümdeydi. Sol preseptal alanda göz küresi çevresinde, sol palpebrada ve zigomatik kemik anteriorundaki yumuşak dokuda yaygın kalınlık artışı görülüyordu.

    Frontal sinüs sol kesiminde, sol etmoid hücrelerde, her iki maksiller sinüste intensite artışları vardı. Sol sfenoid sinüste mukozal kalınlaşma ile uyumlu sinyal intensite değişikliği mevcuttu (Resim 2, 3). Bu bulgular eşiğinde SPA tanısı alan hasta KBB servisine yatırıldı. İntravenöz (i.v.) olarak Seftriakson ve Metronidazol başlandı. Antibiyotik tedavisinin ikinci günü hastanın kliniğinde herhangi bir düzelme olmaması üzerine sol endoskopik sinüs cerrahisi ile oblitere olan sinüsler boşaltıldı. Ancak lamina papriseaya dokunulmadı.

    Süperior yerle şimli olan abse eksternal olarak drene edildi. Operasyon sonrası birinci günde klinik hızla düzeldi, kapak ödemi azaldı, globdaki itilme geriledi, direkt ve indirekt ışık refleksleri doğaldı ve görme keskinliği bilateral olarak tamdı. Biyomikrosko- bik muayenesinde sağ göz doğal iken, sol gözde konjunktivada hiperemi ve sekresyon olduğu gö- rüldü. Fundus bilateral doğal olarak izlendi. Hasta- nın patoloji sonucu kronik enflamasyon olarak gelirken, mikrobiyolojik incelemede üreme olma- dı. Bir hafta süre ile i.v antibiyotik tedavisine de- vam edildi. Postoperatif 8. gün medikal tedavisi düzenlenerek şifa ile taburcu edildi. Postoperatif 3. ayda yapılan fizik muayene ve kontrol PNS BT’de patolojik bir bulguya rastlanılmadı.